معماری اسلامی از سنت های دیرینه معماران هند نیز بهره گرفته است