پشت پرده مسابقات پیامکی در برنامه های تلویزیون چیست؟ /درآمد پیامکها نصیب چه کسانی می شود؟