صد در صد بازیکنان پرسپولیس را نگه می دارم! / حتی فرصت نمی کنم با همسرم تماس بگیرم / خودم را با کی روش خست