اصل ایجاد کانون های مساجد اقدام خوبی است/ مساجد مورد غفلت قرار گرفته اند