دریافت رضایت نامه از بیمار دلیلی بر پذیرفتن قصورات پزشکی نیست