امیدوارم با دبیر جدید سینمای درخشانی در جشنواره داشته باشیم