یک استاد حوزه: اعتکاف، اجتماعی است که افراد با رضایت قلبی در آن ورود می‎یابند