وقتی این همه امتیاز عقب هستید، بهتراست ساکت باشید!