اگر اتفاقی بیفتد نسل جدید و قدیم مکمل یکدیگر می شوند