نحسی 13خرافه است/ سخنرانی شهید مطهری در دفاع از 13