چهارمین مدیرکل و لزوم تولید برنامه‌های چالشی و انتقادی