ظرفیت‌های بالقوه البرز در جذب سرمایه‌گذاران نادیده گرفته نشود