١٠٠ میلیون لیتر تولید بنزین و گازوییل یورو ۴ در کشور