اظهارنظر جدید قلعه نویی درباره ملی پوشانش (ابرار ورزشی)