قرار نیست چیزی را به کسی ثابت کنم/ مهم این است که به برلین برسیم