عکس/ صفحه اول یک روزنامه درباره سخنان دیروز جان کری