بدترین نوع فراموشی این است که شهدا را فراموش کنیم / شهدا عامل عزت کشور بوده و هستند