اختصاص بیش از 3 میلیارد ریال به بخش عمرانی اوقاف بابل