اثر جهانی اردبیل درگیر مهندسی معکوس/لزوم پرهیز از گردشگر گریزی