کشف جهش ژنی محافظ انسان در برابر دیابت 2 توسط دانشمند ایرانی