ساماندهی مشاهدان شهر/ بهره‌برداری از میدان راه آهن و منیریه در سال جاری