پرداخت 507 میلیارد تومان اعتبار دولتی برای تعهدات سفر رهبری در خراسان شمالی