مسابقات بین المللی قرآن زمینه ساز همفکری اندیشمندان جهان است