اجرای طرح تست سلامت بانوان سرپرست خانوار در غرب تهران