دبیران 32 برنامه جشنواره بین المللی امام رضا (ع) انتخاب شدند