اختلالات روحی و روانی نقش عمده‌ای در بروز استوماتیت دارند