احتمال کودتای داخلی علیه سلمان یا رویارویی نظامی میان وفاداران به متعب و پادشاه