امیدوارم مجموعه ای پرسپولیس را بخرد كه برای خوب بسته شدن پول خوب داشته باشد