طلوعی تازه در دنیای علم با درمان یک بیماری ارثی مرگبار کودکان