مسابقه ای که هر ثانیه ۲۵۰ هزارتومان برای بازیکن درآمد داشت