هم‌اندیشی و اولویت شناسی، سبب هم‌افزایی رسانه‌های خوزستان می‌شود