ساخت ۲ بیمارستان میلاد/ درآمد ۸۰۰۰ میلیاردی از منابع غیر بیمه ای