دانشجویان علوم پزشکی آزاد قشم در انتظار بیمارستان+ پاسخ مسؤلان