شرکت ارتباطات یمن: اینترنت و ارتباطات از صبح دوشنبه ...