خوب ندیدن تصاویر سه‌بعدی، ممکن است نشانه تنبلی چشم باشد