عکس:روی جلد نشریه “بانک انصار” به مناسبت سال همدلی و همزبانی