بسیاری از بیماری ها به دلیل بی‌توجهی به بهداشت دهان و دندان است