کشف محموله پوشاک از یک دستگاه وانت نیسان/ مهر محکومیت یک میلیاردی بر پرونده قاچاق