شایعه در شهر ؛ خریداران پرسپولیس تایید اهلیت نمی شوند!