آخرین تلاش های رهبران احزاب انگلیس برای جلب نظر رای دهندگان