بازاری که نه تولید کننده از آن راضی است و نه مصرف کننده!