انتخاب دبیران برنامه جشنواره بین المللی امام رضا(ع)