دبیران 32 برنامه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) انتخاب شدند