فرود اضطراری یک هواپیمای مسافربری در پایگاهی نظامی ...