به‌یاد معلم برجسته حقوقی کشور، زنده‌یاد استاد دکتر محمود آخوندی