صدور مجوز برای حضور عبدولی در وزن ۷۵ کیلوگرم انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی