زخمی شدن 11 پلیس صهیونیست در درگیری با یهودیان ...