زخمی شدن 7 پليس اسرائيلی در درگيری با تظاهرات كنندگان