دو اجرای خیریه نمایش «چهار نمایشنامه منتشرنشده از مهران صوفی» برای بیماران سرطانی