سفرهای خارجی مدیران و کارمندان دولت برای خرید «تجهیزات فنی قابل ساخت در ایران» ممنوع شد+سند